Vejledning til opstart af Åben Dialog forløb

Opstart af Åben Dialog forløb

1. Afklaring

Borger skal selv ønske, at der afholdes et Åbent Dialog møde og samtidig være i målgruppe for at kunne deltage.

Målgruppe:

 • Borgere med tilknytning til Regionspsykiatri, Socialpsykiatri eller Jobcenter  bosiddende i Silkeborg Kommune. Der skal være tilknytning til mindst 2 af de nævnte afdelinger.
 • Borgeren har en kompleks problemstilling, hvor det vurderes givtigt at mødes med det involverede private og professionelle netværk i Åben Dialog møder.

2. Tovholder

Ønsker borger et møde, er det dig som fagperson, der i samråd med borgeren finder ud af, hvem der skal deltage. I rollen som tovholder skal du med borgeren drøfte, om det giver mening at afholde mødet, hvis der er afbud fra én eller flere af de inviterede deltagere. I tilfælde af aflysning se nærmere punkt 7 og 8.

Fagpersoner som eksempelvis kan påtage sig rollen som tovholder

 • Socialpsykiatrisk medarbejder i bostøtte/bosted/dagbeskæftigelse
 • Sagsbehandler
 • Jobkonsulent
 • Misbrugskonsulent
 • Mentor
 • UU-vejleder
 • Behandler i regionspsykiatri

3. Hvem skal inviteres

Det er borgeren, der bestemmer hvem der inviteres, med særlig fokus på deltagelse fra det private netværk (familie, venner etc.) samt deltagelse af relevante fagpersoner.

4. Kontaktoplysninger & dataindsamling

I en mail videregiver du info på de deltagere, der ønskes inviteret til sekretæren. (Christin Holm chriholm@rm.dk eller 78475819)

Det er vigtigt at få skrevet udførlige kontaktoplysninger på de forskellige deltagere:

 • Navn
 • Relation ift. borgeren
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

5. Koordinering

Sekretæren vil efterfølgende finde et tidspunkt for et Åben Dialog møde.

Mødet afholdes som udgangspunkt i Psykiatriens Hus.

Sekretærer bestiller lokaler og kaffe/the samt booker mødeleder og reflektant.

6. Invitation

Alle inviterede modtager en mødeindkaldelse enten på e-mail eller per brev.

7. Afbud

I invitationen er det oplyst, at de inviterede skal rette henvendelse til tovholder ved afbud. Tovholder skal ved afbud drøfte med borger om afbuddet giver anledning til aflysning eller udskydelse af mødet.

8. Aflysning af møde

Tovholder sender i tilfælde af aflysning / udskydelse af møde en mail til sekretærerne - som herefter sender besked ud til samtlige inviterede deltagere samt mødeleder og reflektant. Sekretærerne afmelder også lokale, samt kaffe/the.

9. Nyt Åben Dialog møde

Ønskes et nyt møde, aftales dette på mødet, ellers er du som tovholder ansvarlig for at aftale et nyt møde med borgeren og sætte dette i værk jvf. denne vejledning.

Er du i tvivl

Er du altid velkommen til at drøfte dette med en af Åben Dialog koordinatorerne.

Annette Bjerrisgaard Orluf, Socialpsykiatri. Tlf.:21273509 eller abo@silkeborg.dk
Birgith Brandt Nielsen, Regionspsykiatri Tlf.: 20 53 59 43 eller biginels@rm.dk