Tværsektorielt Sparringsteam

Tværsektorielt Sparringsteam – et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Midt og Socialafdelingen i Silkeborg Kommune.

Hvad er Tværsektorielt Sparringsteam?

Det er et mødeforum, hvor kommune, regionspsykiatri, patient, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere hurtigt kan mødes for at sikre:

at der kan ydes sparring i særlig komplicerede borgersager

at der ydes en sammenhængende og koordineret indsats til gavn for borgeren og dennes forløb.

at de samlede ressourcer bruges mest effektivt.

Hvem er omfattet af samarbejdsaftalen?

Mennesker med komplekse sociale problemstillinger samt behandlingskrævende psykiatriske problemstillinger med tilknytning til Socialafdelingen eller Regionspsykiatrien, hvor de involverede behandlings-/støttetilbud vurderer, at der er behov for en tværsektoriel indsats, for at yde den optimale behandling og støtte af pågældende.

Har borgeren et behandlingskrævende misbrug eller kontakt til misbrugscenter, skal der henvises til Fællesteamet.

Læs mere om fællesteamet

Hvordan fungerer samarbejdet?

Hvis primærbehandleren fra regionspsykiatrien eller en støtteperson fra kommunen vurderer, at der er brug for et sparringsmøde, kontaktes en af de to koordinatorer – en fra regionen og en fra kommunen – der sørger for, at sagen kommer på et af de førstkommende møder.

Der afholdes møde i Tværsektorielt Sparringsteam hver anden uge om tirsdagen.

Koordinatorerne er faste deltagere på sparringsmøderne og fungerer som tovholdere, mødeledere og referenter.

Til hvert møde inviteres de personer, der er relevante i forhold til den konkrete sag f.eks. borgeren, kontaktperson eller lign.