Skip til hoved indholdet
    Hjem Psykiatriens Hus Vores historie

Vores historie

Få historien om et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland

Derfor blev projektet sat i gang

I 2008 vedtog Region Midtjylland, at sengekapaciteten i regionspsykiatrien skulle koncentreres i færre, men fagligt og økonomisk mere robuste behandlingsenheder. Silkeborg Kommune havde et ønske om at indgå i udviklingsprojekter på det psykiatriske område med henblik på at styrke indsatsen for borgere med sindslidelser.

På den baggrund blev der i foråret 2008 indledt et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland med den fælles vision at løfte kvaliteten i tilbud til psykisk syge samt søge nye veje for samarbejde og udvikling af tilbud for borgere med sindslidelser.

Det omfattende samarbejde har resulteret i opførelsen af et fælles kommunalt og regionalt Psykiatriens Hus i Silkeborg som stod færdigbygget i marts 2012. Allerede inden byggeriet gik i gang, var der etableret fælles samarbejde omkring Akut Døgntilbud. Tilbuddet startede op på i den gamle sengeafdeling på Silkeborg sygehus 1. juli 2009. 

Vision

Den overordnede vision med etablering af Psykiatriens Hus, og det kommunale og regionale samarbejde, er at fremme den psykiatriske indsats for sindslidende.

Silkeborg Kommune og Region Midtjylland samarbejder om at tilbyde borgerne specialiserede og komplementære ambulante tilbud i brugernes sociale nærmiljø, hvilket blandt andet opnås gennem et særligt fokus på følgende indsatsområder: 

  • Helhed og kvalitet i behandlingen og det socialpsykiatriske arbejde
  • Et tættere samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien samt det øvrige social- og sundhedsområde
  • Større specialisering på et højt fagligt niveau
  • En tidlig indsats
  • Udbygning af de ambulante tilbud til borgerne

Ved fysisk at samle både de regionale specialiserede behandlingstilbud og Silkeborg Kommunes socialpsykiatri i Psykiatriens Hus er der skabt mulighed for at sikre helhed og kvalitet i indsatsen for parternes fælles borger-/patientgruppe.

Dette muliggøres blandt andet ved, at behandlingspsykiatriens og socialpsykiatriens kendskab til hinanden øges i form af den daglige kontakt og berøring med samme patientgruppe. Det nære samarbejde bidrager også til et fælles værdigrundlag, der sikrer et sammenhængende, helhedsorienteret og professionelt forløb for den enkelte borger.

Via dette kendskab og samarbejde udvikles og udvides fordelene ved fællesskabet, herunder i form af konkret samarbejde om den enkelte sindslidende, større faglige miljøer, øget kendskab til og forståelse for, hvordan og under hvilke præmisser psykiatrien og socialpsykiatrien (sam-)arbejder.

Samtidig betyder øget specialisering, sammenhæng i tilbuddene og det tværsektorielle samarbejde mulighed for en tidlig og tilpas indsats, hvilket forbedrer chancerne for behandlingssucces og rehabilitering.

Tilbud i Psykiatriens Hus

I Psykiatriens Hus er alle regionale ambulante behandlingstilbud i Silkeborg Kommune samt dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri fysisk og fagligt integreret.

Samtidig er der et indgående og gensidigt forpligtende kommunalt og regionalt samarbejde på alle niveauer, der har til formål at sikre smidighed, sammenhæng, helhed og en øget kvalitet i behandlingen og arbejdet med sindslidende.

Et af de fælles tilbud i Psykiatriens Hus er Akut Døgntilbud, med 6 kommunale og 6 regionale pladser. Tilbuddet giver sindslidende borgere mulighed for midlertidigt døgndækkende ophold, med henblik på tryghed og stabilisering.

Borgerne i de 6 regionale pladser vil i dagstimerne modtage behandling i de regionale ambulante behandlingstilbud. Formålet med det akutte døgntilbud er at forebygge og reducere (gen-)indlæggelse samt forkorte indlæggelsesperioden.

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: