Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilbud til borgere Åben Dialog Silkeborg - et integreret forløb

Åben Dialog Silkeborg - et integreret forløb

Åben Dialog er et tilbud, hvor man som borger med en sindslidelse kan invitere sit private og professionelle netværk til dialog.

Fokus i Åben Dialog er ikke på løsninger og planer, men mod den forskel det kan gøre at samles, have dialog og høre det samme.

Det er et møde uden en udsendt dagsorden, da denne skabes på mødet ud fra dialogen blandt de deltagene.

Åben Dialog er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien, Socialpsykiatrien og Jobcenter.

 

Borgernes fortælling om Åben Dialog

Se Camilla fortælle om Åben Dialog. 

Opstart af Åben Dialog forløb

 

1. Afklaring

Borger skal selv ønske, at der afholdes et Åbent Dialog møde og samtidig være i målgruppe for at kunne deltage.

Målgruppe:

 • Borgere med tilknytning til Regionspsykiatri, Socialpsykiatri eller Jobcenter  bosiddende i Silkeborg Kommune. Der skal være tilknytning til mindst 2 af de nævnte afdelinger.
 • Borgeren har en kompleks problemstilling, hvor det vurderes givtigt at mødes med det involverede private og professionelle netværk i Åben Dialog møder.

2. Tovholder

Ønsker borger et møde, er det dig som fagperson, der i samråd med borgeren finder ud af, hvem der skal deltage. I rollen som tovholder skal du med borgeren drøfte, om det giver mening at afholde mødet, hvis der er afbud fra én eller flere af de inviterede deltagere. I tilfælde af aflysning se nærmere punkt 7 og 8.

Fagpersoner som eksempelvis kan påtage sig rollen som tovholder

 • Socialpsykiatrisk medarbejder i bostøtte/bosted/dagbeskæftigelse
 • Sagsbehandler
 • Jobkonsulent
 • Misbrugskonsulent
 • Mentor
 • UU-vejleder
 • Behandler i regionspsykiatri

3. Hvem skal inviteres

Det er borgeren, der bestemmer hvem der inviteres, med særlig fokus på deltagelse fra det private netværk (familie, venner etc.) samt deltagelse af relevante fagpersoner.

4. Kontaktoplysninger & dataindsamling

I en mail videregiver du info på de deltagere, der ønskes inviteret til sekretæren. (Christin Holm chriholm@rm.dk eller 78475819)

Det er vigtigt at få skrevet udførlige kontaktoplysninger på de forskellige deltagere:

 • Navn
 • Relation ift. borgeren
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

5. Koordinering

Sekretæren vil efterfølgende finde et tidspunkt for et Åben Dialog møde.

Mødet afholdes som udgangspunkt i Psykiatriens Hus.

Sekretærer bestiller lokaler og kaffe/the samt booker mødeleder og reflektant.

6. Invitation

Alle inviterede modtager en mødeindkaldelse enten på e-mail eller per brev.

7. Afbud

I invitationen er det oplyst, at de inviterede skal rette henvendelse til tovholder ved afbud. Tovholder skal ved afbud drøfte med borger om afbuddet giver anledning til aflysning eller udskydelse af mødet.

8. Aflysning af møde

Tovholder sender i tilfælde af aflysning / udskydelse af møde en mail til sekretærerne - som herefter sender besked ud til samtlige inviterede deltagere samt mødeleder og reflektant. Sekretærerne afmelder også lokale, samt kaffe/the.

9. Nyt Åben Dialog møde

Ønskes et nyt møde, aftales dette på mødet, ellers er du som tovholder ansvarlig for at aftale et nyt møde med borgeren og sætte dette i værk jvf. denne vejledning.

Er du i tvivl

Er du altid velkommen til at drøfte dette med en af Åben Dialog koordinatorerne.

Annette Bjerrisgaard Orluf, Socialpsykiatri. Tlf.:21273509 eller abo@silkeborg.dk
Birgith Brandt Nielsen, Regionspsykiatri Tlf.: 20 53 59 43 eller biginels@rm.dk

Kom trygt videre med Åben Dialog

Åben Dialog et et integreret forløb, der samler den professionelle og private indsats omkring dig, så du nemmere kommer videre - med det, der giver mening.

Hvad er Åben Dialog?

Åben Dialog samler vigtige fagpersoner, vigtige personer fra dit privatliv og dig til et møde – du bestemmer, hvem der skal inviteres. Her taler I sammen om de ting, der optager dig lige nu – du bestemmer, hvad I skal tale om.

I fællesskab laver I én samlet plan for dig. En plan, som både fagpersoner og dine nære støtter op om.

Åben Dialog er et integreret forløb, der samler den professionelle og private indsats omkring dig, så du nemmere kommer videre – med det, der giver mening.

Hvorfor virker Åben Dialog?

Tidligere har en del borgere følt, at læger, psykiatri og Jobcenter lagde forskellige planer med forskellige mål, og at man skulle fortælle sin historie mange gange til mange forskellige personer. Det kan være svært for mennesker, der kæmper med at blive raske.

Med Åben Dialog samles både fagfolk og dit private netværk om én fælles plan, som er skræddersyet til lige netop dig. Og det gør det meget nemmere for dig at nå dine mål.

Lyder Åben Dialog som noget for dig? Tag fat i din kontaktperson eller sagsbehandler, og han/hun guider dig videre. 

Åben Dialog er en særlig måde at holde møder på.

På møderne inviteres alle relevante personer omkring dig – både professionelle og private. Og du bestemmer hvem.

Det kan være din sagsbehandler fra Jobcenter, din psykolog, din støtteperson og andre fagfolk. Samtidig kan du invitere de personer, der er tæt på dig privat. Det kan være din kæreste, ægtefælle, mor, far, børn, venner, kolleger osv. Når alle er samlet, kan I i fællesskab tale om din situation og lægge en plan, som alle hjælper dig med at nå.

Møderne har en særlig tone. En netværksmødeleder sørger for, at alle bliver hørt, og for at mødet handler om de emner, du gerne vil have hjælp til. Mødeformen kan virke lidt anderledes den første gang, fordi man kun taler, når man har ordet, og fordi der er plads til bare at lytte.

Hvad kommer der ud af mødet?

På mødet får alle en fælles idé om dit forløb. Mål og aftaler skrives ned i et mødereferat, som alle deltagere modtager. Og forpligter sig til.

Hvad skal DU gøre?

Sammen med din kontaktperson finder du ud af, hvem der skal med til mødet, og du kan tænke over, hvad du gerne vil tale om.

Mødet tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for dig lige nu. For eksempel: Skal du tilbage på arbejdsmarked eller i uddannelse? Skal din medicin justeres lidt endnu? Hvordan klarer du din hverdag? Er der noget, du behøver støtte til? Eller noget helt andet – du bestemmer.

Du kan forberede dig inden mødet med Fem trin til et godt Åben Dialog-møde som sindslidende.

Hvad skal dine pårørende gøre?

Dine pårørende er inviteret med af tre årsager: For det første kender de dig og ved ofte, hvilke ressourcer du har. Derfor kan de byde ind med idéer og løsninger, der passer til dig. For det andet kan det være, du gerne vil have dine pårørende til at forstå din situation bedre og komme tættere på. For det tredje kan dine pårørende efter mødet støtte dig, og det kan de bedst, når de kender dine udfordringer og tanker.

Pårørende kan forberede sig til mødet med Fire trin til et godt Åben Dialog-møde som pårørende. 

Hvad kan du forvente af fagpersonerne?

Alle relevante fagpersoner er med på mødet, og de er der for at støtte dig. Du kan forvente, at fagpersonerne byder ind med både faglig viden og indsigt, der kan bringe dig videre. Desuden forpligter fagpersonerne sig til at støtte op om din plan efterfølgende og støtte dig i at nå dine mål.

Lyder Åben Dialog som noget for dig? Tag fat i din kontaktperson eller sagsbehandler, og han/hun guider dig videre.

Skab effektive forløb for sindslindende med Åben Dialog

Åben Dialog giver fælles handleplaner og aktiverer netværket, så sindslidende kommer videre.

Åben Dialog er en tilgang, der giver sindslidende et bedre forløb fra sygdom tilbage i dagligdagen.

Hvad er Åben Dialog?

Med Åben Dialog samles professionelle fagpersoner fra Regionspsykiatri, Socialpsykiatri, Socialsektionen og Jobcenter med borgeren og borgerens private netværk til en række Åben Dialog møder. I fællesskab – og med udgangspunkt i den sindslidendes egne ønsker – lægges en plan for det videre forløb.

På denne måde får borgeren mulighed for at blive hørt og indgå i en dialog om sit forløb. Det betyder ofte, at borgeren i højere grad tager ansvar for eget liv. Samtidig får dialogen det professionelle og det private netværk til at trække i samme retning og støtte den sindslidende i forløbet. 

Hvorfor Åben Dialog i Silkeborg Kommune?

Vi gør det, fordi det virker. Åben Dialog giver mere målrettede og effektive forløb for netop denne gruppe af borgere, samtidig med at alle parter oplever et mere positivt og integreret forløb.

Tidligere har en del sindslidende følt, at psykiatri, kommune og Jobcenter lagde forskellige planer med forskellige mål, og at man skulle fortælle sin historie mange gange til mange forskellige personer. Det kan have en negativ virkning på sindslidende, som prøver at blive raske.

Åben Dialog er både en mødeform og en behandlingsform, og tilgangen giver den sindslidende ro, så de fleste oplever færre symptomer i et Åben Dialog forløb. Åben Dialog aktiverer desuden borgerens egne ressourcer og hele borgerens netværk.

Åben Dialog har kørt som en forsøgsordning i Silkeborg Kommune fra 2011 til 2013, og på baggrund af forsøgsperiodens positive resultater er fremgangsmåden blevet indført som et generelt tilbud for borgere i Silkeborg Kommune.

Er Åben Dialog en idé for en af de borgere, du har kontakt med?

Hvis Åben Dialog kunne være relevant for en borger, du har kontakt med, så skal du tage kontakt til Åben Dialog kontaktpersonen i din organisation.

Skal du deltage i et Åben Dialog møde?

Du bør forberede dig med ”Fire trin til et godt Åben Dialog møde”.

Hvordan foregår Åben Dialog?

Åben Dialog er en række netværksmøder, der afholdes efter særlige principper, som tilgodeser sindslidende.

På møderne deltager alle relevante personer omkring borgeren – både professionelle og private. Det kan eksempelvis være Regionspsykiatrien, Socialpsykiatrien, Jobcenter, egen læge og Rusmiddelcenteret, samt borgerens private netværk. Det er borgeren, der i samarbejde med sin kontaktperson beslutter, hvem der skal inviteres til mødet.

Målet med møderne er at få en fælles dialog og lægge en fælles plan med udgangspunkt i borgerens ønsker. På den måde gives ansvar og initiativ tilbage til borgeren, mens både det professionelle og private netværk støtter en fælles plan.

Møderne har en særlig tone. De ledes af en netværksmødeleder, som sørger for, at alle bliver hørt, og for at mødet handler om netop det, borgeren gerne vil have hjælp til. Denne fremgangsmåde giver tid til at lytte til, hvad andre siger, og til at reflektere, inden man svarer. Mødeformen kan virke lidt styret og anderledes den første gang, men fremgangsmåden er god til sindslidende, fordi den sikrer en dialog, hvor alle kommer til orde.

Hvad forventes af dig som fagperson?

Der er ingen dagsorden for et Åben Dialog møde, men derfor skal du alligevel forberede dig. Tænk over, hvorfor netop du er inviteret af denne borger? Hvad kan du byde ind med, der kan hjælpe netop denne borger på vej? Du er både med til mødet som menneske og som faglig person.

Se her hvilke borgere, der kan indgå i Åben Dialog

Er Åben Dialog en idé for en af de borgere, du har kontakt med?

Hvis Åben Dialog kunne være relevant for en borger, du har kontakt med, så skal du tage kontakt til en Åben Dialog koordinator:

Birgith Brandt: biginels@rm.dk eller 20535943

Hvilke borgere kan indgå i Åben Dialog ?

Åben Dialog tilbydes borgere, der:

 • har tilknytning til enten Jobcenter, Regionspsykiatri eller Socialpsykiatri (og har behov for tilknytning til minimum to af disse afdelinger)
 • har en kompleks problemstilling, så det er givtigt, at det private og professionelle netværk samarbejder

Er Åben Dialog en idé for en af de borgere, du har kontakt med?

Hvis Åben Dialog kunne være relevant for en borger, du har kontakt med, så skal du tage kontakt til en Åben Dialog koordinator Birgith Brandt: biginels@rm.dk

Under udarbejdelse

Pjecer kommer ind som tekst og med mulighed for download.

Vi er to koordinatorer, der er klar til at svare på spørgsmål i forbindelse med Åben Dialog i Silkeborg:
 

Birgith Brandt: biginels@rm.dk eller 20535943

 

Åben Dialog netværksmødeledere/reflektanter

På et Åbent Dialog møde deltager altid netværksmødeleder/reflektant.

Liste over mødeledere/reflektanter er under udarbejdelse.

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: