Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilbud til borgere PH-Aktiv

PH-Aktiv

PH-aktiv er et tilbud for sindslidende i aldersgruppen fra 18 år og opefter. PH-Aktiv er et kombineret aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud, samt et tilbud under LAB loven

Bemærk: For at kunne komme i PH-Aktiv skal du visiteres gennem sin socialrådgiver i Socialafdelingen eller gennem Jobcenteret.

Om PH-Aktiv

PH-aktiv er et tilbud for sindslidende i aldersgruppen fra 18 år og opefter.

Derudover er det et tilbud under LAB loven.

Tilbuddet henvender sig til borgere, som ønsker at arbejde hen imod en tilknytning til arbejde eller uddannelse.

Forløbene kan være af varierende længde.

Overordnede formål med vores tilbud:

I PH Aktiv:

 • tilbyder vi borgere at indgå i en recovery proces, hvor vi tager udgangspunkt i elementerne fra CHIME (Forbundethed, Håb og fremtidsoptimisme, Identitet, Mening og Empowerment).

 • arbejder vi med forbundethed, som kan opnås ved, at borgerne kan indgå i sociale relationer og fællesskaber. Der er mulighed for at møde ligesindede på tværs af aktiviteterne.

 • arbejder vi med håb og fremtidsoptimisme ved, at borgerne får mulighed for at spejle sig i de andre borgeres proces. Borgere bliver mødt med en tro på, at de kan komme sig og at vi har en positiv forventning til at de kan være en del af tilbuddet og udvikle sig.

 • arbejder vi med identitet ved, at vi giver borgeren mulighed for være en del af et socialpsykiatrisk tilbud, som kan understøtte den enkelte i at blive klar til at skulle noget andet. Vi arbejder på at understøtte en proces, som kan være medvirkende til, at borgeren får et positivt selvbillede. At den enkelte har en værdi og en plads i civilsamfundet, som vi støtter overgangen til.

 • arbejder vi med mening ved, at vi tilbyder mange forskellige aktiviteter, som kan understøtte den enkeltes motivation. Vi har løbende optag, hvorfor vi hurtigt kan gribe borgerens motivation for at ville komme sig. Med udgangspunkt i den enkeltes motivation laver vi i fællesskab en meningsfuld plan, som kan være medvirkende til, at vores borgere også kan se en mening med at tage næste skridt.

 • arbejder vi med Empowerment ved, at vi, i høj grad, inddrager den enkelte i tilrettelæggelsen af eget forløb. Vi har forventninger og stiller krav til den enkelte om, at man tager ansvar for egen udvikling. Vi har fokus på borgerens ressourcer, afklarer den enkeltes skånehensyn og sammen samler erfaring og reflekterer – dette med henblik på, at borgeren kan genvinde magt og kontrol over eget liv.

Sted:

Psykiatriens Hus – lokalebooking fremgår af infoskærmen

Formålet med holdet:

Igennem forløbet arbejder du hen imod at opnå accept, engagement og handling i eget liv.

Vi vil ligeledes have fokus på, at du får erhvervet dig de redskaber og mestringsstrategier, du har brug for til at kunne håndtere de udfordringer, du møder.

Din deltagelse i ACT-gruppen hjælper dig også til at styrke dine sociale færdigheder som eksempelvis at kunne indgå i grupper og kunne rumme forskelligheder.

Dit arbejde i ACT-gruppen hjælper dig også til at kunne træne omstillingsparathed, mødestabilitet så du på sigt kan deltage i flere grupper eller kan komme i en virksomhedspraktik.

Rammen:

ACT-forløbet strækker sig over 10 uger og er et lukket hold.

Enkelte kan dog have behov for at tage en omgang mere – dette skal du aftale med din kontaktperson.

Når du er ved at være færdig med ACT, vil der være et naturligt fokus på overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller andre tilbud

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage på holdet:

Da ACT er modulopdelt efter en fastsat rækkefølge, forventer vi, at du er i stand til at kunne byde ind i fællesskabet med dine egne erfaringer.

Det forventes, at du er motiveret for at arbejde med dig selv samt skabe forandringer i dit liv.

Vi forventer, at du lader din mobil blive i tasken/jakken, da den kan virke forstyrrende for de øvrige deltagere på holdet.

Der er ligeledes en forventning om, at du sammen med din kontaktperson er nysgerrig på det næste gode trin/aktivitet i forhold til din egen udvikling og i forhold til formålet med, at du er i PH-Aktiv.

Sted:

Biværkets lokaler Estrupsgade 4 i kælderen.

Formål med holdet:

En invitation til at komme helt tæt på biernes univers og være med i alle de gøremål, der knytter sig til jobbet som biavler i løbet af et driftsår.

Med honningbien og biavlsarbejde som omdrejningspunkt tilbyder vi et arbejdsfællesskab.

Udgangspunktet for arbejdsopgaverne og vores hverdag er pasningen af Biværkets 5-10 bifamilier og vores lille produktionsværksted.

Vi tilbyder en ligeværdig og respektfuld arbejdsplads, der tager udgangspunkt i ”Det fælles tredje”, som en øvebane for det enkelte menneskes recovery proces.

Vi giver den enkelte mulighed i at øve fysiske og sociale kompetencer samt forskelligt håndværksmæssigt kunnen, indenfor biavlsdrift.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes nærmeste udviklingszone.

Vi bestræber os på at skabe en nærende øveplatform som et ben ind i det “ at komme sig”, under lidt mere uddannelses og arbejdsmarkeds lign. forhold.

Vi tager vare på biernes trivsel på en forpligtende måde. Vi arbejder sirligt med forarbejdning af vores honning, med salg for øje - i enkelte af byens butikker.

Vi spiser frokost/madpakker sammen og øver os i at indgå og bidrage til en hyggelig og respektfuld dialog med vores arbejdskollegaer.

Man får desuden mulighed for at få sin faste gang i naturen, på alle årstider. Lære lidt om biernes verden og færden, iagttage naturen og dem der bebor den, måske på en mere opmærksom måde.

I Biværket bestræber vi os på at møde dagen med en god energi - en bæredygtig tilgang til både mennesker, insekter og naturen.

Rammen:

Biværket er åbent hele året og tilbyder en aktivitetsplads én dag ugentligt.

Vi har til huse i kælderen, under Mødestedet, Estrupsgade 4 – med tilhørende træværksted og lager. Du kan som udgangspunkt deltage i Biværkets aktivitet i 12 måneder, hvor du vil opleve biernes cyklus.

Da bierne jo bor udendørs, er vi ude i naturen hos dem hele sommerhalvåret. Som alle andre er vi underlagt vinden og vejrets luner, men bestræber os på en fast planlægning for en 14 dags periode ad gangen.

I vinterhalvåret arbejder vi indendørs, i kælderen på træværkstedet med klargøring og vedligeholdelse af bi-materiel, produktion af bivokslys, cremer og salver samt mindre snedker - og husflids opgaver.

Vil sørger for bi-dragt, handsker og støvler på dage, hvor det er behovet.

Vi har følgende forventninger til dig, som skal deltage på holdet:

Vi forventer ingen forudgående kendskab eller mod på at komme tæt på bistaderne for at kunne være en del af Biværket.

Det forventes, at den enkelte kobler sig på vores arbejdsfællesskab og accepterer, at de levende små insekter og det vi giver til hinanden, er Biværkets omdrejningspunkt. At fællesskabet og biernes behov fra tid til anden kan komme før den enkelte deltagers behov.

Vi forventer, at borgeren besidder eller opøver en stabil mødepligts kultur. At man møder til tiden og giver besked ved fravær.

Sted:

Psykiatriens Hus - i Cafeens køkken og cafeområdet

Formål med holdet:

I denne aktivitet deltager du i madproduktionen og den øvrige cafédrift i rammer, hvor det er muligt at tilpasse individuelle støttebehov. På den måde kan du, i dit eget tempo, udvikle dig igennem opgaver, der er tilpasset dig og dit formål med at være i PH Aktiv.

Der er f.eks. mulighed for at træne, blive bedre til eller opnå:

 • Forskellige mødetider/arbejdstidslængde – og gradvis øgning
 • Mødestabilitet og indblik i arbejdskultur
 • Professionalisme i dét at løse serviceopgaver
 • Selvstændighed i opgaveløsning, og dét at tage ansvar
 • Madlavningskundskaber, herunder forskellige teknikker og kendskab til hygiejne
 • Kasseekspedition og kontakt til kunder
 • Overblik, udholdenhed, fokus, hastighed i opgaveløsning
 • En følelse af en arbejdsidentitet
 • Social færdighedstræning omkring et fælles tredje, vi øver smalltalk og pausekultur

Rammen:

I Cafégruppen er der mulighed for at deltage i aktivitet alle hverdage.

Hovedaktiviteten foregår i tidsrummet fra kl. 9-14, men der er mulighed for at møde allerede fra kl. 7.30 og være med, når dagen starter. Der laves i denne aktivitet individuelle aftaler omkring timeantallet.

I ugeskemaet er Cafégruppen delt tidsmæssigt op i Café (produktion fra kl. 9-12) og Salg & Service (fra kl. 12-14), og man kan efter ønske deltage i én af disse eller begge.

Cafégruppen laver hver dag frokost og mødeforplejning til ansatte og brugere af Psykiatriens Hus.

Vi har faste opgaver, som bl.a. kan være fremstilling af salat, fremstilling af dagens ret, bagning, dække mødeborde, kasse ekspedition, opvask og rengøring. Opgaverne tilrettelægges så der er mulighed for at samarbejde med andre borgere/medarbejdere eller at arbejde selvstændigt.

Varigheden på forløbet varierer og overgang til virksomhedspraktik eller andet sker, når man sammen med sin kontaktperson vurderer, at man er klar til at tage skridtet videre til uddannelse, arbejde eller anden aktivitet.

Vi har følgende forventninger til dig borgere, som skal deltage på holdet:

Vi forventer, at du er motiveret for at deltage i madlavning samt serviceopgaver- enten selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Det er vigtigt at de foreskrevne hygiejneregler følges, men det er ikke et krav, at du har kendskab til køkkenarbejde.

Det er vigtigt, at du øver dig i mødestabilitet, da vi har brug for dig undervejs i dagens produktion.

Vi forventer, at din mobiltelefon opbevares i dit aflåste skab og kun tages frem i forbindelse med pauser.

Sted:

Psykiatriens Hus – lokalebooking fremgår af infoskærmen

Formål med holdet:

At du får mulighed for at blive klogere på det brede arbejdsmarked. Her vil virksomhedsbesøg være midlet til at understøtte brancheafklaring samt give et bedre kendskab og forståelse for de individuelle hensyn, som virksomhederne kan tilbyde i forbindelse med en virksomhedspraktik, ansættelse i fleks- eller skånejob samt ordinær beskæftigelse.

Der vil på holdet være mulighed for at møde ligesindede, som også står udenfor arbejdsmarkedet pga. psykisk sårbarhed. Via dialog og erfaringsudveksling skabes der et rum, hvor hver enkel kan blive inspireret af de andre på holdet og hvor du kan arbejde med nogle af de barrierer, som pt. er en hindring for at kunne være i virksomhedspraktik.

Der vil være fokus på dit fremtidsperspektiv, hvor vi igennem forløbet støtter dig i at få italesat skånehensyn (såvel fysiske som psykiske). Derved optimeres vilkåret for at lave et godt match samt overgang til f.eks. virksomhedspraktik, job eller uddannelse.

Rammen:

Der er løbende optag på holdet, hvorfor at du starter dér, hvor holdet er nået til. Én gang om ugen er der undervisning, som tager udgangspunkt i nogle forskellige moduler, som alle knytter sig til arbejdsmarkedet samt forskellige temaer, som skal være med til at skabe bedst mulige forudsætninger for, at du bliver klar til at starte i en virksomhedspraktik.

Ca. én gang om måneden er vi på virksomhedsbesøg hos lokale virksomheder, som giver en rundvisning og fortæller om deres branche.

Der er fokus på hvilke krav og forventninger, de har til en kommende virksomhedspraktikant og vi spørger ind til hvilke individuelle hensyn, de som virksomhed kan tilbyde. Det er dig og de øvrige deltagere på holdet, som kommer med ønsker til brancher eller konkrete virksomheder.

Der er mulighed for kørsel fra Psykiatriens Hus til/fra besøgene.

Du er på holdet indtil, du har været alle modulerne igennem. Dette er ca. 3 måneder.

Der er enkelte, som tager en runde mere – dette kan f.eks. være i forbindelse med, at der har været fravær eller hvis de ikke har fået det fulde udbytte af modulerne. Det skal dog altid godkendes af den enkeltes sagsbehandler.

I de fleste tilfælde er der en overgang fra Job & Indsigt til en virksomhedspraktik. Dette kan enten ske igennem en virksomhedskonsulent fra PH Aktiv eller via en virksomhedskonsulent fra Jobcenteret – her vil der dog altid være en god overlevering.

I andre tilfælde hvor du evt. ikke er helt klar til at starte i en virksomhedspraktik, men hvor du har opnået det fulde udbytte af modulerne, vil det give god mening at være tilknyttet vores café. Her vil du kunne træne det sidste inden, at du er klar til en virksomhedspraktik. Du vil dog fortsat skulle deltage i de planlagte virksomhedsbesøg.

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage på holdet:

Du skal være motiveret for at arbejde med din vej imod arbejdsmarkedet eller alternativt det studierettede. Vi forventer, at man ikke har sin mobiltelefon fremme undervejs i undervisningen. Det kan nemlig virke forstyrrende for de øvrige på holdet.

Vi vil gerne have en god og tryg dialog på holdet. Det skal gerne være et rum, hvor man kan blive inspireret og spejle sig i andre ligesindede, som også står udenfor arbejdsmarkedet pga. psykisk sårbarhed.

Vi forventer, at man aktivt arbejder med de øvelser, som ligger i de forskellige moduler samt at man deltager i virksomhedsbesøgene.

Sted:

Psykiatriens Hus – lokalebooking fremgår af infoskærmen

Formål med holdet:

Sideløbende med dine øvrige aktiviteter i PH Aktiv er der mulighed for at lave en overgang til det individuelle forløb Job & Mestring. Undervejs i dit samlede forløb i PH Aktiv samler vi, i fællesskab med dig, viden om dine ressourcer, relevante brancher, tidligere erhvervserfaringer samt aktuelle fysiske/psykiske skånehensyn - disse danner baggrund for et kvalificeret match i forhold til en kommende virksomhedspraktik.

I fællesskab med dig arbejder vi med at give den kommende praktikvirksomhed den nødvendige viden omkring dig således, at du kan blive mødt med indsigt og forståelse, når du starter i virksomhedspraktikken.

Rammen:

Der er løbende optag og du tilknyttes én af de tre virksomhedskonsulenter, som arbejder i PH Aktiv. Du vil, med tæt støtte og sparring fra din virksomhedskonsulent, få hjælp til at finde en virksomhedspraktikplads.

Forløbet indeholder samtaler omkring praktik, virksomhedsbesøg og praktikpladssøgning - herunder inddragelse af de øvelser du har været igennem på Job & Indsigt.

Når der er fundet en virksomhed, som vil tilbyde dig en virksomhedspraktik, forbereder vi os på den indledende praktiksamtale. Du ledsages til praktikmødet. Hvis det ender med en praktikaftale, laves der en aftale omkring den løbende opfølgning – her tages der udgangspunkt i det individuelle behov – dog vil der som minimum blive fulgt op hver 4 uge.

Der kan, undervejs i forløbet, ske en overlevering af indsatsen til din sagsbehandler, som enten kan varetage den virksomhedsrettede opgave selv eller henvise dig til en virksomhedskonsulent, som er ansat i Jobcenteret. I andre tilfælde bibeholder du din virksomhedskonsulent fra PH Aktiv under hele praktikperioden.

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage i forløbet:

Du skal være motiveret for at arbejde med din vej imod arbejdsmarkedet samt føle dig klar til at påbegynde arbejdet med at finde en relevant virksomhedspraktik.

Indtil at du selv er startet i en virksomhedspraktik, skal du, sideløbende med de individuelle samtaler, deltage i de fælles virksomhedsbesøg.

Sted:

Psykiatriens Hus, PH Aktivs krealokale i stueetagen.

Formål med holdet:

At du får mulighed for at styrke dine sociale færdigheder eksempelvis ved at: indgå i en gruppe, hvor midlet til at øve smalltalk, rumme forskelligheder, tage initiativ til samtale, øve sig i at holde pause i en større gruppe i cafeen, er den kreative opgave.

Særligt i overgangen til job eller uddannelse (evt. via en virksomhedspraktik) er, at du her træner mødestabilitet, selvstændig opgaveudførelse, igangsætning og at kunne samarbejde om en fælles opgaveløsning i de perioder, hvor vi laver kreativ udsmykning til gavn for hele huset.

Rammen:

Der er løbende optag på holdet såfremt, der er plads.

Aktiviteten foregår i et lokale, som er indrettet til kreativ udfoldelse. Der er materiale og værktøj til rådighed til de mest almindelige kreativiteter. Der er også mulighed for, at du selv medbringer dine kreative materialer og projekter.

Du kan som udgangspunkt deltage på holdet én gang om ugen.

Varigheden på forløb varierer og overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller andet sker i dialog med kontaktperson – men vi har en forventning om, at du sammen med din kontaktperson er nysgerrig på det næste gode trin/aktivitet i forhold til din egen udvikling og i forhold til formålet med, at du er i PH Aktiv.

Vi har følgende forventninger til dig, som skal deltage på holdet:

At du er motiveret for det kreative og at du møder op, når holdet starter.

Det forventes, at du kan deltage nærværende og at du på dine præmisser kan byde ind i fællesskabet. Vi forventer, at du, med de forudsætninger du har, er med til at vedligeholde den gode stemning på holdet.

Vi forventer, at du ikke har din mobiltelefon fremme med mindre, at den skal bruges til at søge inspiration på kreative projekter.

Sted: I motionslokalet i Psykiatriens hus, Falkevej 5, 8600 Silkeborg


Formål med holdet:
Igennem deltagelse i holdet arbejdes hen imod at du får redskaber til at løsne op i spændinger i dine muskler og krop. Der er fokus på redskaber og øvelser i afspænding, åndedrættet og fri bevægelse.
Vi vil have fokus på at du igennem deltagelse i Krop og Bevægelse får tilegnet dig kompetencer og færdigheder til at slappe af i kroppen og give dit autonome system ro samt hvordan dette kan medvirke til øget fysisk og psykisk trivsel. 
Din deltagelse i Krop og Bevægelse hjælper dig til at styrke dit selvværd og din tro på egne sociale færdigheder.  Du får mulighed for at øve dig i hvordan du præsenterer dig selv, hvordan du kan slappe af i samspillet med andre og hvordan du får dit budskab hørt. Alt sammen noget som er vigtig træning i forhold til at understøtte din overgang til beskæftigelse eller uddannelse.


Rammen: 
Krop og Bevægelse er et lille hold med max 8 deltagere og løbende optag. Vi arbejder ud fra et fast program, som løber over 9 uger. Du har mulighed for at gentage forløbet flere gange dog max være tilknyttet holdet i 6 måneder. I løbet af de 6 måneder vil vi drøfte dine muligheder for at finde lignende tilbud i et andet regi end i PH Aktiv.
Når du har nået dine mål, vil der være fokus på en naturlig overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller andre tilbud. Denne dialog sker med din kontaktperson.

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage på holdet:
Vi forventer at du har lyst til og er motiveret for at arbejde med dig selv og din udvikling igennem bevægelse og øvelser. 
Vi forventer, at du møder forberedt op i tøj, som du kan bevæge dig i. Du vil skulle bruge din mobil telefon nogle gange til optagelse af egne øvelser. Vi forventer, at du møder stabilt, til tiden og melder afbud, hvis du er forhindret. 
Der er ligeledes en forventning om, at du sammen med din kontaktperson er nysgerrig på det næste gode trin/aktivitet i forhold til din egen udvikling og i forhold til formålet med, at du er i PH Aktiv. 

Sted:

Vi har udgangspunkt i Psykiatriens Hus i krealokalet i stueetagen, men der er også mange aktiviteter, der foregår ud af huset.

Formål med holdet:

I Kvindegruppen får du mulighed for at styrke dine sociale kompetencer. Her er der mulighed for at øve dig i at smalltalke, rumme forskelligheder, gå på kompromis med andres ønsker i en gruppe og træne generelle sociale normer.

Du har mulighed for at træne overgangen til fremtidigt job, uddannelse eller virksomhedspraktik ved eksempelvis at øve dig i mødestabilitet, igangsætning, selvstændig opgaveudførelse og at kunne samarbejde om en fælles opgave. Desuden får du mulighed for at træne angsteksponering i små og store arenaer, primært her i nærmiljøet.

I Kvindegruppen er en del af formålet, at du træner dig i selvstændigt at kunne transportere dig til aktiviteter, der foregår andre steder end i Psykiatriens Hus.

Rammen:

Du skal være kvinde for at kunne deltage på dette hold. Aktiviteten foregår i skiftende rammer alt efter hvilke aktiviteter, der planlægges. Der planlægges aktiviteter for en periode ad gangen, som holdet har medindflydelse på.

Der kan forekomme egenbetaling for entré, cafebesøg el.

Der er løbende optag på holdet og varigheden på forløbet varierer. Hver 3. mdr. planlægges nye aktiviteter og vi vil her drøfte, om holdet fortsat giver mening for dig.
Overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller andet sker i dialog med kontaktperson – dog med en forventning om, at du sammen med din kontaktperson er nysgerrig på næste gode trin/aktivitet i forhold til din egen udvikling og formålet med, at du er i PH Aktiv.

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage på holdet:

At du er motiveret for socialt samvær, også med kvinder du ikke selv har valgt.

Vi forventer, at du kan deltage nærværende og byde ind i fællesskabet i det omfang, du er i stand til.

Det forventes, at du er interesseret i at arbejde med social- og/eller angst eksponering.

Vi forventer, at du møder til tiden og melder afbud, hvis du er forhindret i at deltage. Det forventes ligeledes, at du er tilstede og aktivt deltagende på holdet og at du lader din mobiltelefon blive i tasken på lydløs.

Sted:

Psykiatriens Hus – aktiviteterne foregår forskellige steder i - og omkring Silkeborg.

Formålet med holdet:

At en gruppe mænd med udgangspunkt i deres egen livserfaring kan deltage i et særligt fællesskab og her rette fokus på at øve og udvikle egne kompetencer i samvær med andre.

I gruppen har du mulighed for at skabe relationer og netværk samt at have et fokus på at øve smalltalk, at rumme forskellighed, at tage initiativ til samtale og at øve dig i at holde pause med andre.

Du har mulighed for at træne overgangen til fremtidigt job, uddannelse eller virksomhedspraktik ved eksempelvis at øve dig i omstillingsparathed, mødestabilitet og at komme til tiden, samt ved at du tager ansvar og engagere dig i afviklingen og planlægningen af aktiviteter og besøg.

Igennem forløbet arbejder du hen imod at opnå accept, engagement og handling i eget liv.

Rammen:

Der kan være max. 8 brugere på holdet.

Aktiviteten er afgrænset til to forløb, der ligger i vinterhalvåret. Forløbene har som udgangspunkt en varighed på 12 uger med mulighed for forlængelse, hvis det giver mening i forhold til øvrige hold, virksomhedspraktik eller noget andet – dette sker i dialog med din kontaktperson.

Vi mødes med udgangspunkt i Psykiatrien Hus - vi kører eller går sammen til de planlagte aktiviteter/besøg.

Vi planlægger i fællesskab mandegruppens program. Eksempel på aktiviteter kan være: vandretur, besøg på kunstudstilling, fisketur, bål-mad, besøg på biblioteket, motion/spil mm.

Evt. egenbetaling kan forekomme.

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage på holdet:

At du er motiveret for at deltage i dagens planlagte aktivitet og understøtter værdien af det sociale samvær - også selvom din interesse for dagens program ikke er optimal.

Det forventes, at du møder til tiden og melder afbud hvis du er forhindret i fremmøde.

Sted:

Psykiatriens Hus - motionsrummet

Formål med holdet:

At du gennem den fysiske træning kommer i bedre form og får kendskab til de positive stimuli motion kan have i forhold til dit psykiske og fysiske velvære.

Deltagelse på motionsholdet giver endvidere mulighed for at træne og øve sociale færdigheder, samt færdigheder hen mod en overgang til beskæftigelse eller uddannelse.

Vi arbejder med mødestabilitet og at møde til tiden. Vi tilbyder en aktivitet i trygge og genkendelige omgivelser med instruktion fra faste medarbejdere, der er med til at understøtte dit arbejde med at skabe relationer og netværk i et fællesskab, der samtidig giver mulighed for at udvikle tro på egne evner og øget selvværd.

Træningen tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og erfaringer og bliver tilrettelagt individuelt, hvor der skabes mulighed for at opbygge rutiner og stabilitet, der kan give mod på at dyrke motion privat, som en del af hverdagen fremadrettet.

Rammen:

Fælles cirkeltræning på egen måtte med fælles eller individuel opvarmning.

12-14 øvelser x 30 sekunder x 2-3 runder. Vi har fokus på øvelser til generel styrkelse af hele kroppen.

Der er mulighed for individuel tilrettelæggelse og hensyn til fx skader/skavanker.

Motionsrummet indeholder løbebånd, romaskine, crosstrainer, motionscykel, vægte/stænger, træningsmåtter, elastikker, bolde mm.

Varighed: 1 time.

Der er mulighed for at tage et bad efter aktiviteten.

Som udgangspunkt kan du være tilknyttet aktiviteten i op til 6 måneder. I løbet af de 6 mdr. vil vi drøfte dine muligheder for at dyrke motion andre steder end i PH Aktiv regi.

Overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller andet skal dette ske i dialog med din kontaktperson.

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage på holdet:

Det forventes, at du møder stabilt, til tiden og melder afbud, hvis du er forhindret.

Vi forventer også, at du har mod på at bruge din krop, få pulsen op, få sved på panden og at du møder omklædt.

Sted:

Psykiatriens hus – cykler med udgangspunkt i skovene omkring Silkeborg

Formålet med holdet:

At tilbyde en aktivitet, hvor du i samværet med andre cykler mountainbike i skovene omkring Silkeborg og hvor du gennem den fysiske træning kommer i bedre form og får kendskab til de positive stimuli motion kan have i forhold til dit psykiske og fysiske velvære.

Deltagelse på mountainbike holdet giver endvidere mulighed for at træne og øve sociale færdigheder, samt færdigheder hen mod en overgang til beskæftigelse eller uddannelse.

Med fokus på at øve mødestabilitet, at møde til tiden, at interagere med andre og at blive medinddraget i at tage ansvar for planlægning og afvikling af dagens tur – samt efterfølgende tage del i vedligehold og service af vores cykler.

Vi tilbyder en aktivitet i trygge og genkendelige omgivelser, der er med til at understøtte dit arbejde med at skabe relationer og netværk i et fællesskab, der samtidig giver mulighed for at udvikle tro på egne evner og øget selvværd.

Rammen:

Vi mødes i Psykiatriens hus og planlægger sammen dagens cykeltur. Du kan bruge din egen cykel eller låne en mountainbike i PH Aktiv. Vi cykler altid med cykelhjelm og følger færdselsreglerne.

På cykelturen kan der tages individuelle hensyn således, at du med udgangspunkt i din erfaring med at cykle mountainbike bliver udfordret tilpas. Efter cykelturen vasker og rengør vi vores cykler efter behov.

Hvis cykelturene aflyses grundet dårligt vejr med sne, frost og lign. fokuserer vi i stedet på service og eftersyn af vores cykler.

Som udgangspunkt kan du være tilknyttet aktiviteten i op til 6 måneder – overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller andet sker i dialog med din kontaktperson.

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage på holdet:

At du møder stabilt til tiden og melder afbud, hvis du er forhindret.

Vi forventer, at du har mod på at bruge din krop, få pulsen op, få sved på panden samt møder påklædt svarende til dagens aktivitet - i behageligt tøj til cykelturen og med hensyntagen til vejret.

Sted:

 • Psykiatriens Hus, cafeen (PH Aktivs bord)
 • Botilbuddet HC Branners Vej

Formål med holdet:

At du igennem aktiviteten får kendskab til omfanget af pedelarbejde og hvordan lettere pedelopgaver kan udføres samt at du bliver fortrolig i samarbejdet med andre og får kendskab til anvendelsen af redskaber og forskellige former for værktøj.

Du får mulighed for at styrke dine sociale færdigheder - eksempelvis ved at du indgår i en gruppe, øver smalltalk, kan rumme forskelligheder, kan tage initiativ til samtale og kan øve dig i at holde pause sammen med andre deltagere på holdet.

Du har mulighed for at træne overgangen til fremtidigt job, uddannelse eller virksomhedspraktik ved eksempelvis at øve dig i mødestabilitet, igangsætning, selvstændig opgaveudførelse og at kunne samarbejde om en fælles opgave.

Du arbejder i et fagligt miljø, hvor vi laver lettere pedelopgaver såvel indendørs som udendørs.

Rammen:

Du vil enten være tilknyttet gruppen på HC Branners vej (Bostedet HCB) eller gruppen på Falkevej i Psykiatriens hus.

Skal du på HC Branners vej kan du fremmøde på adressen eller møde i PH Aktiv og køre med derfra.

Der vil være dage, hvor grupperne mødes og i fællesskab løser opgaver på HCB.

Aktiviteten består af en bred vifte af praktiske opgaver, såsom ophængning af billeder, malerarbejde, vedligehold af cykler, beplantning af potter og krukker, bil pleje, opgaver på træværksted, generel oprydning, og jævnligt kørsel til genbrugsplads.

Varigheden af forløbet kan variere - efter 6 måneder evalueres dit forløb - og du aftaler med din kontaktperson om Pedelgruppen fortsat giver mening i forhold til dine delmål og hvad du skal fokusere på den næste periode.

Overgangen til andre hold i PH Aktiv, uddannelse, virksomhedspraktik eller andet sker også i dialog med din kontaktperson.

Der er løbende optag på holdet.

Vi har nogle forventninger til dig, som ønsker at deltage på holdet:

At du møder til tiden - når holdet starter og at du ligeledes motiveret tager del i dagens opgaver og i det sociale fællesskab.

Vi forventer, at du sammen med din kontaktperson er nysgerrig på næste gode trin/aktivitet i forhold til din egen udvikling og i forhold til formålet med, at du er i PH Aktiv.

Det forventes, at du er klar og nysgerrig på at lære nyt og parat til at udvikle dig men også, at du har mod på at gøre brug af egne kompetencer og ressourcer i forbindelse med løsningen af de forskellige arbejdsopgaver.

Du skal møde frem i ”arbejdstøj” – altså noget af dit eget tøj, der kan tåle at blive brugt til pedelarbejde.

Sted:

 • Psykiatriens Hus, cafeen (PH Aktivs bord)
 • Arbejdsopgaver udføres i statsskove rundt i kommunen

Formål med holdet:

Du får mulighed for at styrke dine sociale færdigheder - eksempelvis ved at du indgår i en gruppe, øver smalltalk, kan rumme forskelligheder, kan tage initiativ til samtale og kan øve dig i at holde pause sammen med andre.

Du har mulighed for at træne overgangen til fremtidigt job, uddannelse eller virksomhedspraktik ved eksempelvis at øve dig i mødestabilitet, igangsætning, selvstændig opgaveudførelse og at kunne samarbejde om en fælles opgave.

Du arbejder i et fagligt miljø, hvor natur og friluftsliv er i fokus og hvor du får mulighed for at få kendskab til ”de grønne fag” – primært i skoven.

Rammen:

Aktiviteten består dels i arbejdet med naturplejeopgaver, dels med opgaver og oplevelser inden for friluftsliv. Naturplejeopgaver er for eksempel beskæring af træer og buske, fældning af mindre træer, afbrænding af skov-kvas og meget andet ude i naturen.

Friluftslivet dyrker vi blandt andet med fisketure, bålmad og kortere vandreture. Vi er afsted i al slags vejr. Vi arbejder udelukkende med manuelt værktøj. Holdet kører sammen i minibus ud til dagens opgaver.

Varigheden på forløbet varierer, men vi vil efter 6 måneder sammen evaluere på, om Skov & Friluftliv fortsat giver mening i forhold til dine delmål og hvad vi f.eks. skal arbejde med de næste 6 måneder. Overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller andet sker i dialog med kontaktperson – men vi har en forventning om, at du sammen med din kontaktperson er nysgerrig på den næste gode trin/aktivitet i forhold til din egen udvikling og i forhold til formålet med, at du er i PH Aktiv.

Der er løbende optag på holdet.

Vi har nogle forventninger til dig, som ønsker at deltage på holdet:

At du er motiveret for at arbejde i det fri og for at bruge dig selv fysisk.

Du skal møde frem i ”arbejdstøj” – altså noget af dit eget tøj, der kan tåle at blive brugt til ”skovarbejde”. Såfremt du også deltager i Skovværket bevilges du et sæt arbejdstøj enten igennem Jobcenteret eller Socialafdelingen.

Vi forventer, at du kan møde til tiden - når holdet starter.

Det forventes, at du tager aktiv del i dagens opgaver og i det sociale fællesskab.

Sted:

 • Psykiatriens Hus, cafeen (PH Aktivs bord)
 • Arbejdsopgaver udføres i statsskove rundt i kommunen.

Formål med holdet:

At løse forskellige arbejdsopgaver – vi er bestilt til at udføre i et samarbejde med Skov & Naturstyrelsen.

At du i Skovværket får kendskab til praktisk skovarbejde, som vi udfører i statsskovene i og omkring Silkeborg og hvordan vi i Skovværket løser lettere naturplejeopgaver.

Du får mulighed for at styrke dine sociale færdigheder - eksempelvis ved at samarbejde om arbejdsopgaverne, at du indgår i en gruppe, øver smalltalk, kan rumme forskelligheder, kan tage initiativ til samtale og kan øve dig i at holde pause sammen med andre.

Du har mulighed for at træne overgangen til fremtidigt job, uddannelse eller virksomhedspraktik ved at øve dig i eksempelvis mødestabilitet, igangsætning, selvstændig opgaveudførelse og at kunne samarbejde om en fælles opgave.

Du bliver involveret i hvilke af de stillede opgaver, vi løser på dagen – typisk fremlægges mulighederne først på arbejdsdagen og vi beslutter sammen, hvad vi skal arbejde med. Du vil blive en del af et fagligt miljø, hvor du får mulighed for at få kendskab til ”de grønne fag” – primært i skoven.

Rammen:

Aktiviteten består i arbejdet med naturplejeopgaver, såsom beskæring af træer og buske, fældning af mindre træer, afbrænding af skov-kvas og meget andet ude i naturen. Vi er afsted i al slags vejr.

Vi arbejder udelukkende med manuelt værktøj. Holdet kører sammen i minibus ud til dagens opgaver. Du får en tøj/støvlepakke, når du skal arbejde i Skovværket.

Varigheden af forløbet kan variere - efter 6 måneder evalueres dit forløb - og du aftaler med din kontaktperson om Skovværket fortsat giver mening i forhold til dine delmål og hvad du skal fokusere på den næste periode. Overgangen til andre hold i PH Aktiv, uddannelse, virksomhedspraktik eller andet sker også i dialog med din kontaktperson.

Der er løbende optag på holdet.

Vi har nogle forventninger til dig, som ønsker at deltage på holdet:

At du er motiveret for at arbejde i det fri, og for at bruge dig selv fysisk.

Vi forventer, at du kan møde til tiden - når holdet starter.

Det forventes, at du sammen med din kontaktperson er nysgerrig på næste gode trin/aktivitet i forhold til din egen udvikling og i forhold til formålet med, at du er i PH Aktiv.

Vi forventer, at du tager aktiv del i dagens opgaver og i det sociale fællesskab.

Sted:

Psykiatriens Hus, PH Aktivs kreativlokale i stueetagen.

Formål med holdet:

At du, via primært brætspil, styrker dine sociale færdigheder: at øve smalltalk, tage initiativ til samtale, rumme forskelligheder samt at kunne finde enighed eller kompromisser (hvis der f.eks. er forskellige ønsker til spil eller er uklare spilleregler).

Særligt med henblik på overgangen til virksomhedspraktik, job eller uddannelse har du her mulighed for bl.a. at træne mødestabilitet, byde nye velkomne i gruppen, fokus og koncentration samt at kunne give eller modtage instruktion i forbindelse med nye spil.

Rammen:

Der er løbende optag på holdet.

Varigheden på dette forløb varierer, men du vil ca. hver 6 mdr. have en dialog med din kontaktperson om, hvorvidt det fortsat giver mening for dig og dit forløb, at du fortsætter på holdet.

Der er forskellige spil til rådighed, og du har som deltager også mulighed for at bidrage med egne medbragte spil.

Vi har følgende forventninger til dig, som skal deltage på holdet:

Du er motiveret for at deltage i det sociale samvær omkring forskellige spil og byder ind i fællesskabet med de forudsætninger, du har.

Du møder til tiden og giver besked, såfremt du er nødsaget til at melde afbud.

Det forventes, at du sammen med din kontaktperson er nysgerrig på overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller noget andet i forhold til din egen udvikling samt formålet med, at du er i PH Aktiv.

Sted:

Svømning foregår i Nordvest Badet, Nylandsvej 80, 8600 Silkeborg

Formål med holdet:

På dette hold træner vi kroppens muskler, udholdenhed, bevægelsesmønstre, koordination og bevægelser i vand.

Svømningen opstartes i PH Aktiv regi med en forventning om overgang til IF Silkesinds svømmehold, som træner på samme tidspunkt.

Rammen:

Aktiviteten foregår i Nordvest Badet i samarbejde med IF-Silkesind og kræver et abonnement til IF-Silkesind.

Varighed på forløbet varierer men efter 3 mdr. tager vi en dialog om, hvorvidt du er klar til selvstændigt at deltage på IF Silkesinds svømmehold, som svømmer derovre i samme tidsrum. Derudover vil der være mulighed for løbende samtaler i forhold til din udvikling for at deltage selvstændigt i IF Silkesinds hold.

Overgang til øvrige hold, virksomhedspraktik eller andet sker i dialog med kontaktperson.

Vi har følgende forventninger til de borgere, som skal deltage på holdet:

Det forventes, at du møder hver uge samt er motiveret for, at du selvstændigt kan benytte svømmehallen uden støtte fra PH Aktiv.

At du har ønske om at forbedre din sundhed og dit aktivitetsniveau.

Vi forventer, at du kan svømme og at du følger de hygiejnekrav, som svømmehallen har.

Sted:

Motionsrummet i stueetagen i Psykiatriens Hus.

Formål med holdet:

At du igennem åndedrætsøvelser, mindfulness og lette yogaøvelser øger din kropsbevidsthed og får redskaber og mestringsstrategier til at håndtere psykiske udfordringer – redskaber, som er overførbare til din hverdag.

Du har mulighed for at træne overgangen til fremtidigt job, uddannelse eller virksomhedspraktik ved eksempelvis at øve dig i mødestabilitet, følge guidning og instrukser, samt øve dig i at anvende tillærte redskaber og mestringsstrategier i andre arenaer.

Rammen:

Aktiviteten foregår i motionslokalet, hvor der er underlag, puder og tæpper til rådighed. Instruktøren har et forberedt program med til træningsgangen og vil guide dig gennem timen.

Timen vil indeholde forskellige øvelser under overskrifterne: beroligende vejrtrækning, grounding, mindfulness, udstrækning, yogaøvelser, kropsbevidsthed og sanseintegration.

Der kræves ingen særlige forudsætninger at kunne deltage, dog er det en fordel at have tøj på, du kan bevæge dig frit i.

Der er løbende optag på holdet såfremt, der er plads. Varigheden på dette forløb varierer, men som udgangspunkt er det maks. 6 mdr. hvorefter du sammen med din kontaktperson har en dialog omkring hvorvidt det fortsat giver mening for dig og dit forløb. Vi vil undervejs i forløbet præsentere dig for yogahold, som ligger udenfor Ph Aktiv regi.

Overgangen til øvrige hold, virksomhedspraktik, yoga på hold uden for PH Aktiv eller andet sker i dialog med din kontaktperson.

Vi har følgende forventninger til dig, som skal deltage på holdet:

Vi har en forventning om, at du, sammen med din kontaktperson, er nysgerrig på næste gode trin/aktivitet i forhold til din egen udvikling og formålet med, at du er i PH Aktiv.

Det forventes, at du er motiveret for at deltage nærværende i øvelserne samt at du møder til tiden og melder afbud, hvis du er forhindret i at deltage.

Din mobiltelefon skal blive i din taske og være på lydløs.

Kontakt

PH-Aktiv

Falkevej 5, 1. sal
8600 Silkeborg

Funktionsleder

Glennie Bæk Hugger
Tlf.: 6150 5935
Email: GlennieBaek.Hugger@silkeborg.dk

Faglig koordinator

Elena Maria Woetmann Hermansen
Tlf.: 2128 6896
Email: emh@silkeborg.dk 

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: